รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2498

1. นายสมศักดิ์ รัตนกุล

2. นายธรรมนูญ อัตถากร

3. นางสาวบังเอิญ มาประณีต

4. นายประยงค์ มานะการ

5. นางสาวสุนันท์ บูรณะเขต

6. นางสาวรัตนศิริ รัตนธาดากุล

7. นายมานิจ จิตรภักดี

8. นางสาวยุพเยาว์ อาวุธกรรมปรีชา

9. นายพูนศักดิ์ มงคลเสถียร